قیمت اصلی 25.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 20.000.000 تومان است.
قیمت اصلی 40.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 38.000.000 تومان است.